در صورتيکه کد ملي مسافر صحيح وارد نشود از پذيرش مسافرين جلوگيري بعمل مي ايدسایر اعلانات